Coldwell Banker Commercial Coldwell Banker Preview International Coldwell Banker University Coldwell Banker Vietnam

Thư viện Pháp luật

Coldwell Banker Vietnam > Thư viện Pháp luật > Chuyên đề

THÔNG TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2011

Thị trường bất động sản nước ta trong thời gian vừa qua đã có bước phát triển quan trọng, nhiều dự án phát triển nhà ở, công trình dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ đã được hình thành làm thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao điều kiện sống của các tầng lớp dân cư... là một số mặt tích cực của thị trường bất động sản thời gian qua được nhận định tại Chỉ thị số 2196/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/12/2011.

THÔNG TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2011

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 14/11/2011 Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 8844/NHNN-CSTT chỉ đạo các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài về hoạt động tín dụng trong các tháng cuối năm 2011.

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Tiếp theo Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 và Thông tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong hoạt đồng ngân hàng, ngày 01/9/2011 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

1. Bắt đầu kể từ ngày 01/9/2011, các quy định mới về lệ phí trước bạ sẽ có hiệu lực áp dụng. Theo Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2011 (thay thế cho Thông tư số 68/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/04/2010),

THÔNG TIN CẬP NHẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngày 20/5/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT (có hiệu lực kể từ ngày 5/7/2011) sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các công trình khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận).